ඉදිකිරීම් සහ කඩා ඉවත් කිරීමේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ උපකරණ